menuankieta

6 - latki do szkoły - co o tym sądzisz?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP
 • Odwiedziło nas: 221839 osób
 • Do końca roku: 13 dni
 • Do wakacji: 190 dni
Wtorek, 2018-12-18
Imieniny:
Bogusława, Gracjana

Dla rodziców

Jesteś tu: » Strona główna » Dla rodziców


Przedszkola Publicznego im. Bł. E. Bojanowskiego w Luszowicach na rok 2018/2019

 

Przewodnicząca :


Zastępca:


Skarbnik:


Sekretarz: 

 

Przedszkole Publiczne im. bł. E. Bojanowskiego w Luszowicach w roku szkolnym 2018/2019 realizuje programy: 
  - "Trampolina" program wychowania przedszkolnego PWN autorstwa Elżbiety Kordos,

 

- Program Wychowawczy z elementami koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego 

 

  - Pod hasłem „Mamo, tato, wolę wodę” promuje prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci i dorosłych.


- Należymy do grona "Kubusiowych Przyjacół Natury"

 

 - W ramach programu Akademia Aquafresh doskonali u dzieci prawidłową higienę jamy ustnej.

 

 


  

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
w Przedszkolu
Publicznym im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Luszowicach

 

I. Przyprowadzanie dziecka do placówki

 1. Dzieci są przyprowadzane do placówki i odbierane z placówki przez rodziców ( opiekunów prawnych ). Są oni odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do placówki i z placówki do domu.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi wychowawcy lub nauczycielowi pełniącemu dyżur w sali zbiorczej. W przeciwnym przypadku żaden pracownik nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 3. W godzinach od 7.00 do 8.00 (Oddział II, III,IV), rodzice ( opiekunowie prawni ) przyprowadzają dziecko do sali zbiorczej. Punktualnie od godz.8.00 czynne są już wszystkie grupy w budynku. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do sali danej grupy.
 4. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
 5. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do placówki dzieci zdrowe i czyste.
 6. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do placówki. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka                    do placówki.
 7. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe i wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
 8. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

II. Odbieranie dziecka z placówki

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe, upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji placówki. Może ono zostać  w każdej chwili odwołane lub zmienione. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z placówki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
 3. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z placówki z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub – w przypadku jego nieobecności – nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 4. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.
 5. W przypadku telefonicznej prośby rodzica – upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować w rejestrze upoważnień telefonicznych.
 6. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany doprowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.
 7. Odbiór dziecka następuje w Oddziale I do godz. 13.30, w Oddziale II, III i IV do godz. 13.00 a od godz. 13.00 do 16.00 w sali zbiorczej. Rodzice dzieci przebywających powyżej 5 godzin zobowiązani są do opłacania 1 zł (dzieci 6-letnie zwolnione z opłaty) za godzinę, zarówno rano jak  i po południu zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Radgoszcz. Nauczyciele zobowiązani są do odnotowywania godzin pobytu dzieci w placówce.
 8. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z placówki. Z terenu placówki można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.
 9. Placówka może odmówić wydania dziecka, w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel placówki ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor.
 10. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

III. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z placówki lub zgłoszenie się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki

 1. Dzieci powinny być odbierane z placówki najpóźniej do godziny 16.00.
 2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z placówki w godzinach jej pracy (sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania  o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 3. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora placówki oraz skontaktować z policją.
 4. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników placówki, rodziców dzieci uczęszczających do placówki oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

Procedura obowiązuje od dnia 01.01.2017 r., została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 12.012017r.,Pliki do pobrania